فروش انواع حسن یوسف

 فروش عمده حسن یوسف

حسن یوسف قرمز، سفید و پوست ماری و حسن یوسف برگ پهن

قیمت فروش عمده انواع حسن یوسف

حسن یوسف معمولی - گلدان 15 : 1800 تومان

حسن یوسف برگ پهن

گلدان 15: 2300 تومان - گلدان 4: 5000 تومان