غیرمثمر

 

 

 

 فروش انواع نهال و درخت غیر مثمر به صورت عمده

 

 ( حداقل تعداد فروش 200 اصله می باشد)

 

           

             نهال اقاقیا

          پاکتی : 8000

        سطل 7: 13000

        سطل 10: 19000

         حلب : 27000

 

 

   

 

 

            نهال اقاقیا گل 

  (ابتدا گل دهی سپس برگ دهی)

        سطل 7 : 18000

 

            نهال بید مجنون 

          سطل 7 : 17000

         سطل 10: 24000

           حلب : 32000

  

               نهال چنار

        سطل 7 : 17000

        سطل 10: 27000

         حلب : 37000

 

 

         نهال زبان گنجشک

           پاکتی : 6000

         

 

          نهال زیتون تلخ

          پاکتی : 9000

         سطل 7: 14000

        سطل 10: 20000

 

 

           نهال سپیدار

         پاکتی: 6000

          

 

  

           نهال صنوبر

        پاکتی : 6000

 

 

               نهال نارون   

               پاکتی : 8000

           سطل 7: 13000

          سطل 10: 19000

            حلب : 27000

 

 

         نهال یاسمن درختی

          پاکتی : 8000

         سطل 7: 13000