گل های زینتی

گل ورنا

 

فروش گل ورنا

قیمت گلدان 14 : 3000 تومان

قیمت ورنا کایه ای : 4000 تومان

گل یاس امین الدوله

 

فروش گل یاس امین الدوله

قیمت سطل 4: 6000 تومان

گل یاس چم پا

 

فروش گل یاس چم پا

قیمت گلدان 17 : 9000 تومان

گل یاس رازقی

فروش گل یاس رازقی

قیمت گلدان 15 : 5500 تومان

قیمت گلدان 4: 10000 تومان

قیمت سطل 7 : 13000 تومان

گل زرشک

فروش گل زرشک 

قیمت زرشک پاکتی : 1700 تومان

قیمت گلدان 15 : 2800 تومان

قیمت گلدان 4: 5000 تومان