نشاء

 

فروش انواع نشاء گل به صورت عمده( حداقل سفارش 100 گلدان می باشد)

 

 

 

 

 

 

 

 گل اطلسی   

گلدان 15: 900

 

 

 گل جعفری

گلدان 15 : 900

 

 

 

گل گازانیا 

گلدان 15 : 900

 

 

گل میمون 

گلدان 15 : 900

 

 

گل پریوش

گلدان 15 : 900

گل امپیشن

گلدان 15: 3500

 گلدان 4: 8000

 

 

 

گل امپیشن آویز

گلدان 15: 5000

 

 

 

گل رز ساناز

گلدان 15: 2500 

گلدان 4: 6000

گل رز هفت رنگ 

گلدان 15: 2000

گلدان 4: 5000

 

 

گل رز هلندی

گلدان 15: 3500

گلدان 4: 6000

گلدان 7: 12000

 

 

گل پامچال

گلدان 15: 1600